expo_logo_bila Za Elektrárnou 3
170 00 Praha 7
Česká republika
tel.: 00420 234 722 200
fax: 00420 266 712 469
hotel@expoprag.cz
Check-in: 14:00
Check-out: 11:00
 
 • Ubytovací řád
Úvodní strana >

Ubytovací řád

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PARK PRAHA s.r.o. HOTEL EXPO

Ubytovací řád (platnost 01/2018)

1. Rozsah platnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy o přijímání hostů uzavřené mezi společnosti Park Praha s.r.o. Hotel Expo na jedné straně a třetími osobami (hosty) na straně druhé a na veškeré služby poskytované společností Park Praha s.r.o Hotel Expo.

2. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 Ubytování hostů v hotelu Expo se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících a těchto podmínek v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel Expo (dále jen „ubytovatel") poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host") se zavazuje ubytovateli zaplatit za ubytování a za služby s tím spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva").

 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.
 • Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu, je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn dle ustanovení § 2331 občanského zákoníku.

3. Uzavření smlouvy, rezervace

K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemného potvrzení rezervace ubytovatele anebo vyplněním registrační karty hosta a je pro obě strany závazná. Užívání hotelového pokoje pro jiný účel než ubytování je výslovně zakázáno.

4. Zrušení rezervace, odstoupení smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

 • Host je oprávněn zrušit rezervaci písemnou formou 24h  předem do 18h.  Nedostaví-li se host k čerpání ubytování bez včasného zrušení rezervace je ubytovatel oprávněn účtovat plnou cenu za objednaný pobyt, případně po odečtení úspory nákladů. Na rezervace v rámci kontingentní smlouvy nebo na skupinové rezervace více než pěti pokojů se vztahují stornovací lhůty a další ujednání sjednané v těchto smlouvách.
 • Pokud ubytovatel z důvodu vlastní chyby (např. přeplnění, dočasné provozní problémy, atd.) nedokáže zajistit služby uvedené v potvrzené objednávce ubytování, je povinný zajistit náhradní ubytování hosta.
Ubytovatel je povinný:
 • Zajistit/nabídnout služby, uvedené v potvrzené objednávce, za potvrzenou cenu, na dobu v ní uvedenou – nebo do odstranění překážek – v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Všechny náklady navíc, spojené se zajištěním náhradního ubytování, nese ubytovatel.
 • Zajistit pro hosta bezplatný transfer na přestěhování se do náhradního hotelu a na případné pozdější stěhování se zpět.
 • Pokud ubytovatel beze zbytku splní všechny tyto povinnosti, respektive jestliže host přijal nabídnutou možnost náhradního ubytování, host si dále nemůže dodatečně uplatňovat žádné nároky na odškodnění.

5. Úhrada ceny za ubytování předem

 • Cenu za všechny rezervované ubytovací služby hradí host vždy předem, nejpozději však při příjezdu do hotelu.
 • V ceně je zahrnuta dodávka tepla, vody, elektrické energie, vodné, stočné, osvětlení společných prostor, údržba a správa, úklid pokoje
 • 1 x denně, čisté povlečení 1 x za 3 dny.

6. Daně/poplatky/odvody

Platné ceny jsou konečné a zahrnují veškeré zákonné daně, poplatky a odvody. Pro případ, že dojde ke změně daňových sazeb, poplatků a odvodů, které smluvním stranám nebyly dosud známy, vyhrazuje si ubytovatel právo ceny odpovídajícím způsobem upravit.

7. Platební prostředky

Platnými platebními prostředky jsou hotovost v eurech, dolarech, librách a českých korunách, karty EC, MasterCard, Visa, Diners Club Card a American Express v eurech a českých korunách.

8. Možnost užívání rezervovaných pokojů

 Rezervované pokoje jsou hostům k dispozici od 14:00 hodin v den příjezdu do 11:00 hod. v den odjezdu. Pokud host nevyklidí a nepředá pokoj hotelu, ubytovatel má právo na základě opožděného uvolnění pokoje účtovat do 18:00 hod. 50% plné ceny (pultová cena) a od 18:00 hod. 100% ceny. Žádný smluvní nárok hosta na pokračování v ubytování se tím nezakládá. Je na hostovi prokázat, že hotelu nevznikla žádná nebo podstatně menší škoda. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný a host pokoj i přes upozornění neuvolní či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti dvoučlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat další host, který si jej rezervoval.

9. Příjezd do hotelu

 • Po příjezdu do hotelu předloží host svůj občanský průkaz či cestovní pas a vlastnoručně vyplní registrační kartu. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host svým podpisem na registrační kartě. V případě nepředložení uvedených platných dokladů je ubytovatel oprávněn hosta neubytovat.
 • Při nástupu k ubytování host uhradí celkovou částku za pobyt.
 •  Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný je povinen nahlásit jejich přesný počet při přihlášení.
 • Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána na registrační kartě. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele.
 • Ubytovaný – host požadavkem na ubytování, nejpozději však uzavřením smlouvy uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 • Hosté do 18 let věku budou ubytováni pouze jako doprovod ubytování dospělé osoby.
 • Pokud bude ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek, má ubytovatel právo zabránit jí vstupu do hotelu.

10. Obecná pravidla ubytování

 • Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu určené pro pobyt hostům a využívat služby s ubytováním spojené.
 • Při nástupu k ubytování obdrží host klíč a je povinen předejít ztrátě, zničení či poškození tohoto klíče, jakož i jeho zpřístupnění třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem smlouvy o ubytování. Při ztrátě klíče je host povinen tuto ztrátu nahlásit recepčnímu. Za ztrátu klíče je host povinen uhradit manipulační poplatek ubytovateli ve výši 300,- Kč.
 • Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že byl seznámen, porozuměl a bude se řídit ubytovacím řádem - všeobecnými obchodními podmínkami hotelu, což stvrdí svým podpisem na registrační kartě po příjezdu do hotelu. V případě, že jej poruší, má ubytovatel právo od sjednané smlouvy o ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.
 • Hotel/recepce zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice, vzniklé výlohy si hradí host sám

11. Povinnosti hosta

Host je povinen:
 • Uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku (potvrzené objednávky).
 • Zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování.
 • Chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození.
 • Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobil(y).
 • V době od 22:00 do 07:00 hodin se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem.
 • Při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, uzavřít okna a uzamknout pokoj.
 • Při check-outu odevzdat recepčnímu klíče zpět.
Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
 • Provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.).
 • Odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování.
 • Používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci.
 • Přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě.
 • Přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování, návštěvy musí být ohlášené recepčnímu a jsou možné pouze v době od 08:00 do 22:00 hodin, pro přijímání návštěv mimo tuto dobu jsou hostu k dispozici pouze veřejné hotelové prostory.
 • Uvádět adresu domu s prostory k ubytování jako místo svého podnikání.
 • Umožnit přístup do pokoje personálu hotelu za účelem provádění jejich pracovní náplně (úklid, servis, atd.).
Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
 • Nosit zbraň, střelivo a výbušniny či je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 • Držet, vyrábět či přechovávat omamné či psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
 • Kouřit.
 • Používat otevřený oheň.
 • Používat v objektu hotelu a v jeho blízkosti výbušné látky (zábavnou pyrotechniku).
 • Z bezpečnostních a společenských důvodů není vhodné ponechávat děti do 12-ti let v pokoji ani v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělých.
 • Host má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit ihned bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.
 • Na úseku ubytovacích služeb má host právo požadovat odstranění vady, vztahující se k funkčnosti a vybavení pokoje. Nelze-li vadu odstranit, bude poskytnuto náhradní plnění služby.

12. Bezpečnost a odpovědnost ze strany hosta za způsobenou škodu

 • Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem.
 • Host si při ubytování počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
 • Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je povinen tuto škodu ubytovateli uhradit před svým odjezdem z hotelu.

13. Odpovědnost ze strany hotelu Expo

 • Odpovědnost ubytovatele se vztahuje pouze na škody, které prokazatelně ubytovatel způsobí. Ubytovatel neodpovídá za škody způsobené jinou osobou nebo vyšší mocí.
 •  Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Nárok zaniká, jestliže host okamžitě poté, co se o ztrátě, zničení nebo poškození přivezené věci dozví, tuto skutečnost Hotelu Expo neoznámí. Na neomezené ručení se vztahují zákonné předpisy.
 • Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je omezena 100 násobkem ceny ubytování za jeden den. V ostatním se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Ubytovatel dále odpovídá za ostatní škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalostním porušením svých povinností a toto se stejnou měrou vztahuje i na jeho zákonné zástupce, zaměstnance nebo jim pověřené osoby. Nároky na náhradu škod nad tento rámec jsou vyloučeny.
 • Jakýkoli majetek zapomenutý v hotelu hostem mu bude zaslán pouze k jeho žádosti, a to na náklady a riziko hosta. Ubytovatel skladuje zapomenuté předměty po dobu 1 měsíce a poté si hotel vyhrazuje právo tyto předměty zničit.
 • Ukáže-li se, že služby Hotelu Expo vykazují vady a nedostatky, podnikne hotel poté, co se o nich dozví, nebo v reakci na neprodlenou reklamaci/ stížnost ze strany hostů, kroky k jejich odstranění. Host je povinen vyvinout přiměřenou součinnost s cílem vadu odstranit a minimalizovat tak potenciální škody. Dále je host povinen předcházet škodám a upozornit včas ubytovatele na možnost vzniku škody mimořádného významu.
 • Je-li hostovi za poplatek poskytnuto parkovací místo v hotelové garáži, nevzniká tím žádná smlouva o úschově ani jakékoliv obdobné ujednání a jediným smluvním závazkem ubytovatele v tomto ohledu je samotné umožnění hostovi dočasně použít dané parkovací místo. Cena parkovného je 350 Kč za jedno parkovací místo a den. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla zaparkovaného nebo pohybujícího se v garáži, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům prostoru garáží, rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem. Ubytovatel neodpovídá za škody způsobené výhradně jinými hosty nebo jinými třetími osobami.
Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného
 • Pro maximální komfort hosta jsou hotelové pokoje vybaveny sejfy pro uschování osobních cenností. Ubytovatel není odpovědný za cennosti hostů v pokojích (peníze, klenoty, cenné papíry, kreditní karty, počítače, tablety, fotoaparáty atd.), pokud nejsou uloženy v trezoru. Peníze, klenoty, cenné papíry, kreditní karty, počítače, tablety, fotoaparáty atd. v hodnotě do 10.000,- CZK je host povinen uložit v trezoru v hotelovém pokoji. Cennosti svojí hodnotou převyšující částku 10.000,- CZK je důrazně doporučeno uložit v trezoru hotelu, jinak za jejich ztrátu není ubytovatel odpovědný.
 • Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Ubytovatel je oprávněn převzetí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (klenoty a jiné cennosti), jejichž hodnota přesahuje částku 100 000,- Kč. Ubytovatel požaduje, aby mu věci byly do úschovy byly předány v uzavřené či zapečetěné schránce. Host požádá hotel o převzetí věcí do úschovy prostřednictvím pracovníků recepce.
 • V případě ztráty kontaktuje host neprodleně recepci, která zajistí přivolání policie.
 • Za ztrátu cenných věcí neumístěných v trezorech nebo nepředaných pověřenému pracovníkovi hotelu nenese hotel odpovědnost.
 • Každá vzniklá škoda, zničení či poškození musí být hostem nahlášena okamžitě poté, co se o ní dozvěděl. Nárok z této odpovědnosti zaniká, pokud host  nevyrozumí hotel o ztrátě, zničení nebo poškození bez zbytečného odkladu a nejpozději do 15 dnů poté, co se o vzniku škody dozvěděl.
 • Škoda nebude uhrazena v případě, že si poškození způsobil sám host či osoby, které ho doprovází.

14. Bezplatný Wifi internet

 • Hotel nabízí hostům i návštěvníkům bezplatné připojení k internetu prostřednictvím sítě WIFI. Při užívání sítě WIFI je každý uživatel povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, zejména se vyvarovat porušování autorskoprávních předpisů, nelegálního sdílení nebo stahování uměleckých děl, přetěžování WiFi sítě, provádění jakékoli činnosti způsobující přenos nebo šíření počítačových virů, rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), šíření poplašných zpráv, jakož i provádění dalších činností, které jsou v rozporu se souvisejícími právními předpisy.
 • Síť Hotel Expo nevyžaduje žádné heslo. * Je zakázáno stahování hudby, filmů, her, torrentů, porno a warez materiálu, zasílání nevyžádané pošty, nelegální chování a nabídky, kompromitování ostatních uživatelů sítě!!!
 • V případě, že se Uživatel nemůže připojit z důvodu slabého či žádného signálu, není toto důvod k hlášení závady v síti. Funkčnost služby v nepokrytých prostorách hotelu nelze žádným způsobem nárokovat. Jelikož je WiFi pásmo veřejné a kdokoliv jej může využívat, je potřeba počítat s možností zahlcení či občasné zarušení frekvenčního pásma. Jakékoli výpadky či přechodné snížení kvality signálu nemůže Poskytovatel řešit a nemůže být ani předmětem případným slev z ubytování či jiných služeb.

15. Donášení jídla a nápojů

 •  Donášení a požívání vlastních pokrmů a nápojů ve veřejných prostorách hotelu je zakázáno
 • Snídaně je povolena jen v prostorách k tomu určených (bar, restaurace, salonek, terasa).
 • Odnášení snídaně z výše uvedených prostor i po částech je zakázáno, v případě nedodržení uvedeného, bude účtována navíc částka 300,- Kč
 • Na pokojích je příprava pokrmů zakázána
 • Zboží v minibaru není zahrnuto do ceny ubytování, cenu zkonzumovaného zboží je host povinen uhradit na recepci hotelu.

16. Zákaz kouření v ubytovací části hotelu, části restaurace a salonků

Kouření je zakázáno ve všech společných prostorách hotelu a na všech hotelových pokojích.

V případě porušení zákazů má hotel právo požadovat od hosta náhradu škody ve výši 50,- Eur za speciální úklidové práce a případně za ušlý zisk pro nemožnost pronájmu pokoje. Tato částka může být zvýšena, pokud  ubytovatel prokáže vyšší škodu.

17. Domácí zvířata

 • Domácí zvířata jsou dovolena jen se souhlasem Hotelu Expo
 • Host má povinnost předem oznámit svůj úmysl, přivést si domácí zvíře
 • Jestliže Hotel Expo pro pobyt domácího zvířete udělí souhlas, stane se tak za podmínky, že bude zvíře pod neustálým dohledem hosta, že netrpí žádnou nemocí a pro hotelové hosty ani pro personál hotelu nepředstavuje žádné jiné nebezpečí.
 • Vodění domácího zvířete na snídani a kolem baru Hotelu Expo není dovoleno.
 • Host nese plnou odpovědnost za škody, způsobené domácím zvířetem
 • Za domácí zvíře se účtuje poplatek 150,- Kč za noc
 • Výjimku tvoří slepečtí a signální psi pro neslyšící a podobní asistenční psi. Ti mají bezplatný vstup do hotelu povolen kdykoliv

18. Zásady ochrany osobních údajů

 • Ubytovatel se snaží, aby jeho webové stránky nabízely našim návštěvníkům to, co hledají. Za účelem dosažení tohoto cíle se může stát, že budou použity údaje návštěvníků k provedení analýzy, pro zlepšování kvality, pro rozvoj služeb, ke zlepšení výkonnosti webových stránek, pro měření úspěšnosti našich reklamních kampaní nebo pro přizpůsobení služeb ubytovatele poptávce. Může se stát, že pro tyto účely ubytovatel poskytne informace, kterými návštěvníky nelze osobně identifikovat, jako například, ale nejen, anonymní demografické údaje či chování online smluvním partnerům ubytovatel (např. třetím poskytovatelům služeb).  Žádné takové údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, aniž by byly v souhrnné, osobně neidentifikovatelné podobě.
 • Přihlášením k odběru obchodních sdělení návštěvník výslovně souhlasí - po tom, co jste byli obeznámeni s odpovídajícími informacemi o zpracování dat - s příjímáním přímé marketingové komunikace, včetně přímého marketingu či speciálních nabídek hotelu. Pro účely zasílání takových sdělení přímého marketingu/speciálních nabídek o návštěvnících je ubytovatel oprávněn zpracovat jméno a e-mailovou adresu. 
 • Tento souhlas je dobrovolný, odhlášení je možné kdykoliv bez udání důvodu, na e-mailu sales@expoprag.cz.

Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.

Vedení hotelu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení hotelového provozu.

19. Závěrečná ujednání

Změny a doplňky smlouvy nebo Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny písemně. Jednostranné změny nebo doplňky ze strany

Hosta jsou neúčinné. Ubytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek-ubytovacího řádu, přičemž tato změna je pro všechny strany účinná ode dne jejich vyvěšení v hotelu a na webových stránkách hotelu.

expo_logo_bila Za Elektrárnou 3
170 00 Praha 7
Česká republika
tel.: 00420 234 722 200
fax: 00420 266 712 469
hotel@expoprag.cz
Check-in: 14:00
Check-out: 11:00